fbpx

BLOG

Blog Wood and Stone

Czym jest rewitalizacja?

W dniu 28 lutego 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została opublikowana Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LX/1967/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy. Przyjęcie uchwały jest pierwszym etapem prac nad gminnym programem rewitalizacji, którego przygotowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. W poniższym artykule wyjaśniamy wszystkie zagadnienia związane z nową uchwałą.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych części miasta. Obejmuje ona wprowadzenie zmian, które mają na celu przywrócenie życia na najbardziej zniszczonych terenach. Jest to długi proces, a jego powodzenie zależy od członków lokalnej społeczności. Rewitalizacja ma na celu poprawienie poziomu życia mieszkańców. Odbywa się według wcześniej ustalonego programu. Dzięki Zintegrowanemu Programowi Rewitalizacji do tej pory udało się zrealizować 58 projektów za 370 mln zł. M.in. wyremontowano blisko 200 mieszkań, a 1,5 tys. lokali zyskało dostęp do centralnego ogrzewania.

Czym jest obszar rewitalizacji w Warszawie?

Obszar rewitalizacji to całość lub część terenu zdegradowanego, na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska, wpływające na rozwój lokalny. Obszar ten nie może zajmować powierzchni większej niż 20% całej gminy lub być zamieszkany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może być on także podzielony na podobszary. Obszar rewitalizacji wyznaczany jest w drodze uchwały podjętej przez radę gminy na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Warszawa. W stolicy terenami objętymi procesem rewitalizacji są:


● na Pradze-Południe: Kamionek, Grochów;
● na Pradze-Północ: Stara Praga, Nowa Praga, Szmulowizna, Pelcowizna;
● na Targówku: Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy.Łącznie obszar objęty rewitalizacją zajmuje 1423 ha, co stanowi 2,75% powierzchni Warszawy. Zameldowanych jest w nim 129 838 osób, co stanowi 7,53% ludności zameldowanej w Warszawie.

Czym jest specjalna strefa rewitalizacji?

Specjalna strefa rewitalizacji wyznaczana jest w celu szybszej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na jednym obszarze dopuszczalne jest utworzenie kilku stref. Specjalna Strefa Rewitalizacji może zostać powołana na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ustanowienie strefy umożliwia stosowanie specjalnych rozwiązań prawnych, które mają zachęcić przedsiębiorców do zaangażowania się w proces rewitalizacji. Są to m.in. dotacje, prawo pierwokupu i uprzywilejowanie społecznego budownictwa czynszowego.

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie czy działka jest objęta obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji w Warszawie?

Podczas czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości, notariusz może poprosić o zaświadczenie potwierdzające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym, rewitalizacji lub w tzw. specjalnej strefie rewitalizacji. Dokument otrzymamy po złożeniu odpowiedniego wniosku. §2 uchwały z dnia 17 lutego 2022r. ustanawia prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz m.st. Warszawy. Wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa nabycia nieruchomości dokonuje Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa. W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt czy nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji lub czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji należy złożyć stosowny wniosek.

We wniosku należy zawrzeć:

1. dokładne określenie adresu nieruchomości,
2. numer ewidencyjny nieruchomości,
3. numer obrębu,
4. numer księgi wieczystej.


Wniosek o wydanie zaświadczenia objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji można złożyć:


● w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy,
● w siedzibie Biura Polityki Lokalowej na ul. Canaletta 2,
● pocztą mailową na adres Biura Polityki Lokalowej.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji wynosi 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Image
© Wood and Stone all rights reserved.

 

 

WOOD AND STONE
REAL ESTATE
            
Wood and Stone Sp. z o.o.
Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 12
03-736 Warszawa

 

 

 

 

NIP: 1133037563
REGON: 389420255
KRS: 0000929366

 

 

 

Nr rachunku bankowego:
78 1050 1025 1000 0090 8130 2615

 

Search